Regulamin

Regulamin


POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. 27. Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza Ale Kino! (zwany dalej Festiwalem) odbywa się w dniach 6 - 13 grudnia 2009 roku w Poznaniu.
 2. Celem Festiwalu jest prezentacja i promocja wartościowych filmów dla dzieci i młodzieży.

ORGANIZACJA

 1. Organizatorami Festiwalu są Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu i inni współorganizatorzy.
 2. Dyrektorem Festiwalu jest dyrektor Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu.

PROGRAM

 1. Na program Festiwalu składają się następujące sekcje:
  1. Międzynarodowy Konkurs filmów aktorskich i animowanych dla dzieci i młodzieży prezentujący filmy wyprodukowane w latach 2007-2009. Do konkursu kwalifikują się pełnometrażowe i krótkometrażowe fabularne filmy aktorskie i animowane. Filmy w konkursie oceniane będą w dwóch kategoriach: dziecięcej (do 14 lat) i młodzieżowej. Kategorie te nadawane są przez organizatorów.
  2. Sekcje tematyczne i pokazy specjalne - pozakonkursowe prezentacje filmów dla młodego i dorosłego widza.

SELEKCJA FILMÓW

 1. Zgłaszającym film na Festiwal może być twórca, producent lub inny podmiot posiadający do tego prawo.
 2. O przyjęciu filmu na Festiwal decydują Organizatorzy.
 3. Selekcja filmów do wszystkich pokazów Festiwalu obejmuje wyłącznie filmy zgłoszone w terminie i na zasadach określonych przez niniejszy Regulamin. Każdemu zgłoszeniu filmu musi towarzyszyć:
  1. wydruk karty zgłoszeń wypełnionej on-line (formularz dostępny na www.alekino.com) wraz z odręcznym podpisem Zgłaszającego,
  2. DVD (lub kaseta VHS) z filmem w wersji angielskiej lub z angielskimi napisami;
 4. Filmy zgłaszane do selekcji konkursowej muszą spełniać następujące kryteria:
  1. Są pełno- lub krótkometrażowymi filmami aktorskimi lub animowanymi wyprodukowanymi po 31 grudnia 2006. Za pełnometrażowe uznaje się filmy dłuższe niż 60 minut. Za krótkometrażowe uznaje się filmy krótsze niż 30 minut.
  2. Filmy pełnometrażowe muszą być dostępne na taśmie 35 mm z optycznym zapisem dźwięku.
  3. Filmy krótkometrażowe mogą być zgłaszane także na innych nośnikach elektronicznych.
  4. Stanowią odrębną całość artystyczną.
 5. Podpisane wydruki karty zgłoszeń i inne materiały należy przesłać na adres:

Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu

Św. Marcin 80/82

61-809 Poznań

Fax +48 61 64 64 472

E-mail alekino@alekino.com, festiwal@alekino.com

 1. Zgłaszający pokrywa koszt transportu wszystkich materiałów.
 2. Ostateczny termin nadsyłania kart zgłoszeń i materiałów do selekcji konkursowej upływa 1 sierpnia 2009.
 3. Odpowiedzialność za prawny tytuł do możliwości zgłoszenia filmu na Festiwal i rozporządzania nim leży po stronie Zgłaszającego.
 4. Organizatorzy powiadomią Zgłaszających o rezultatach selekcji niezwłocznie po jej zakończeniu.
 5. W przypadku zakwalifikowania filmu do pokazów na Festiwalu, należy niezwłocznie nadesłać na adres Festiwalu :
  1. informacje do katalogu (szczegółowych informacji udzielą Organizatorzy),
  2. listę dialogową w ustalonej z Organizatorem wersji językowej,
  3. inne materiały promocyjne (np. plakat, trailer).
 6. Nadesłane wraz ze zgłoszeniem materiały będą odsyłane tylko wtedy, gdy zgłoszeniu towarzyszyć będzie pisemna prośba.

DODATKOWE PRAWA FESTIWALU:

 1. Zgłaszający film udziela Festiwalowi prawa do bezpłatnego i nieograniczonego w czasie i miejscu użycia:
  1. kopii filmu do głównego pokazu festiwalowego oraz dwóch dodatkowych projekcji w ramach Festiwalu,
  2. dostarczonych materiałów promocyjnych do publikacji festiwalowych (druki, strona internetowa Festiwalu, katalogi, program Festiwalu) oraz do celów promocji Festiwalu w mediach,
  3. fragmentów pokazywanego filmu w transmisjach telewizyjnych, związanych z Festiwalem (trailer lub fragment do 2 minut z filmu pełnometrażowego i do 1 minuty z krótkometrażowego) oraz w działaniach związanych z promocją filmu.
 2. Organizator ma prawo do użycia fragmentów filmu i materiałów promocyjnych do promocji kolejnych edycji Festiwalu na zasadach opisanych w pkt. 17. W zakresie wynikającym z pkt. 17. i 18. zgłaszający film odpowiednio udziela Organizatorowi licencji lub zezwala na nieodpłatne wykonywanie przez Organizatora praw zależnych do utworu.

KOPIA FESTIWALOWA

 1. Zgłaszający zobowiązuje się dostarczyć kopię filmu zakwalifikowanego na Festiwal do 20 listopada 2009 na adres organizatora Festiwalu:

Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu

Św. Marcin 80/82 pok.302

61-809 Poznań

 1. Kopia powinna być nagrana na nośniku zgodnym ze zgłoszonym, w wersji oryginalnej z napisami w języku angielskim (jeśli film nie jest w angielskiej wersji językowej), w dobrym stanie technicznym.
 2. Koszty przesłania kopii na Festiwal pokrywa Zgłaszający. Wysyłający kopię powinien przestrzegać instrukcji wysyłki, która zostanie mu przekazana przez Organizatora Festiwalu. Instrukcje zostaną przekazane wraz z informacją o wynikach selekcji.
 3. Koszty odesłania pokrywa Festiwal. Festiwal zobowiązuje się zwrócić kopię filmu w stanie nie gorszym niż wynika to z normalnej eksploatacji.
 4. Ubezpieczenie kopii, do wartości podanej w karcie zgłoszenia, pokrywa Festiwal. Obejmuje ono okres od przekazania Organizatorom kopii przez przewoźnika przywożącego do odbioru od Organizatora kopii przez przewoźnika odwożącego.
 5. Kopia zostanie odesłana pod wskazany adres po zakończeniu Festiwalu. Organizator nie odpowiada za szkody wynikłe wskutek wadliwie wskazanego adresu.

JURY I NAGRODY REGULAMINOWE

 1. Organizatorzy powołają trzy składy jurorskie:
  1. międzynarodowe jury profesjonalne
  2. jury młodych
  3. jury dziecięce
 2. Międzynarodowe jury profesjonalne przyzna:
  1. Złote Koziołki dla reżysera najlepszego filmu aktorskiego dla dzieci,
  2. Złote Koziołki dla reżysera najlepszego filmu aktorskiego dla młodzieży,
  3. Złote Koziołki dla reżysera najlepszego filmu animowanego dla dzieci,
  4. Złote Koziołki dla reżysera najlepszego filmu animowanego dla młodzieży,
  5. nagrodę Międzynarodowego Centrum Filmu dla Dzieci i Młodzieży CIFEJ,

oraz będzie miało możliwość uhonorowania filmu wyróżnieniem.

 1. Jury młodych przyzna nagrodę Marcina dla reżysera najlepszego filmu dla młodzieży.
 2. Jury dziecięce przyzna nagrodę Marcinka dla reżysera najlepszego filmu dla dzieci.
 3. Widownia festiwalu przyzna swoją nagrodę dla reżysera najlepszego filmu dla młodzieży.
 4. Organizatorzy Festiwalu przyznają nagrodę specjalną, Platynowe Koziołki, za wybitny wkład w kinematografię i media audiowizualne dla dzieci i młodzieży.
 5. W uzgodnieniu z Organizatorami mogą być przyznane nagrody pozaregulaminowe, fundowane przez osoby prywatne, instytucje i organizacje.

GOŚCIE

 1. Organizatorzy zapraszają wybranych twórców filmów zakwalifikowanych na Festiwal, a także wybitnych twórców, przedstawicieli prasy, dystrybutorów, producentów i osoby związane z audiowizualną kulturą dla dzieci i młodzieży.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zgłoszenie filmu oraz udział w Festiwalu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 2. Organizatorzy Festiwalu nie odpowiadają za naruszenia praw osób trzecich powstałe w związku z korzystaniem z nadesłanych utworów, chyba że naruszenie jest wyłącznie zawinione przez Organizatora. W tym zakresie zgłaszający film zwalnia Organizatora od odpowiedzialności.
 3. W razie wątpliwości co do interpretacji postanowień regulaminu decydująca jest jego polska wersja językowa.
 4. Kwestie nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Dyrektor Festiwalu.